OPENBAAR ONDERWIJS


De Mare is een openbare scholengemeenschap. Dit houdt in dat we kwalitatief onderwijs bieden aan ieder kind. Ongeacht afkomst, cultuur, buurt, land van herkomst, thuissituatie en zorgbehoefte. 

Gelijkwaardig en tolerant
Wij houden ons aan de doelstellingen die de wet aan primair onderwijs voorschrijft (artikel 8).  Zo gaan we actief om met de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen in onze samenleving. Leerlingen hebben bij ons de mogelijkheid godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs te volgen. We garanderen een gelijkwaardige behandeling, tolerantie en weigeren niemand op basis van ras of overtuiging.

Kwaliteit van ons onderwijs
Ondanks de verschillende onderwijsconcepten, voldoet iedere school aan de kwaliteitsnormen die de Inspectie hanteert in het kader van het PKO (periodiek kwaliteitsonderzoek) en het JO (jaarlijks onderzoek). Elke school is verantwoordelijk voor haar eigen kwaliteitsnormen.

Onderwijs bereikbaar voor iedereen
Het is ons streven om alle kinderen in principe binnen het reguliere basisonderwijs tot hun recht te laten komen. Hoogbegaafde en getalenteerde kinderen of kinderen met een uitdaging. Handicaps, leerstoornissen of gedragsproblemen mogen een adequate opleiding niet in de weg staan. Wanneer deze doelstelling echt niet haalbaar blijkt, dan bieden we de speciale school voor onderwijs aan. Daarnaast kijken we in sommige gevallen ook naar gespecialiseerde vormen van speciaal onderwijs.

Samen de maatschappij
Binnen onze openbare school maken kinderen kennis met alle onderdelen van de samenleving. Geen uitsluiting om wat voor reden dan ook. Voor iedereen, omdat er voor elk kind plek is. Van iedereen, omdat we samen de maatschappij zijn. Daarom betrekken we ouders en de omgeving bij de vormgeving van onze school.